Toimintasuunnitelma 2016

>> Katso Toimintasuunnitelma 2015

 

Missio 

Liitto edistää jäsenyritysten ja alan toimitusketjun kilpailukykyä tuottamalla toimintaa tehostavia tietopalveluja sekä vaikuttamalla aktiivisesti sähköalan ja sen imagon kehitykseen.

Visio

Sähkö nähdään kotimaisena, puhtaimpana energiamuotona ja ainoana vaihtoehtona pysäyttää ilmastonmuutos.

Sähköisillä ratkaisuilla lisätään energiatehokkuutta parhaiten.

 

Toimintatavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto sääntöjensä 3 §:n mukaisesti:

 • valvoo jäsenten etuja käsiteltäessä sähköteknisen kaupan asioita viranomaisten, elinkeinoelämän järjestöjen ja liittoon kuulumattomien yritysten kanssa;
 • seuraa alan kehitystä ja tiedottaa siitä toimien yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;
 • pitää yllä ja kehittää sähkönumerojärjestelmää, tuotetietopalveluja ja sähköteknisen kaupan alan tilastoja;
 • pyrkii muutenkin tukemaan jäsenten toimintaa ja edistämään sähköalan kehitystä koulutuksella, viestinnällä ja muulla samantapaisella toiminnalla.
   

Arvot

Jäsenlähtöisyys - Jäsenten vuoksi jäseniä varten

 • Tehdään niitä asioita, jotka tuottavat jäsenistölle ja koko sähköistysalan toimitusketjulle hyötyä.

Luotettavuus

 • STK:n viestintä ja tiedonvälitys on oikeaa ja totuudenmukaista.
 • STK:lle toimitetut myynti- ym.  luottamukselliset tiedot pysyvät luottamuksellisina.

Laatu

 • Reagoidaan joustavasti ja nopeasti esille tulleisiin tarpeisiin ja toiveisiin.
 • Asiat tehdään hyvin ja ammattitaitoisesti (oikeellisuus, nopeus, kustannustehokkuus, käytettävyys, tekninen toteutus, graafinen ulkoasu, oikeakielisyys.)
   

Palvelut

STK keskittyy seuraavien palvelujen tuottamiseen:

Tilastopalvelut

Alan kehityksen seuraamiseksi ja siitä tiedottamiseksi STK tuottaa tai seuraa seuraavia tilastoja ja tiedottaa niistä sovittujen periaatteiden mukaisesti:

 • Sähköteknisten tuotteiden tukkumyyntitilasto (kokonaisluku julkistetaan neljännesvuosittain, tilaston ilmoittajille julkaistaan myyntitiedot tuoteperheittäin puolivuosittain ja valmistaja-/maahantuojajäsenille vuosittain)
 • Valmistajien ja maahantuojien sähköteknisten tuotteiden myyntitilasto ns. toimittajatilasto (tilasto tehdään kerran vuodessa koskien koko edellistä vuotta) 
 • Valaisintilasto
 • Lampputilasto
 • Lämmitintilasto
 • Sähköteknisten tuotteiden tukkuhintaindeksi
 • Sähkötukkuliikkeiden kannattavuusselvitys
 • Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin kehitys Pohjoismaissa (= Nordic report)
 • Euroopean Union of Electrical Wholesalers –järjestön puolivuotistilastot
 • Tilastokeskuksen rakentamista koskevat tilastot.

Tuotetietopalvelut

Missio

STK:n tuotetietopalvelut palvelevat sähköteknisen kaupan alan alan toimitusketjun kaikkien portaiden toimijoita tuotetietojen yhdenmukaisessa välittämisessä nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti.

Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelu

STK ylläpitää ja kehittää yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa Sähkönumerot.fi-tietopalvelun tíetosisältöä ja toiminnallisuuksia.

STK järjestää useita erilaisia Sähkönumerot.fi-palvelun käyttöä opastavia perehdyttämispäiviä.

 

Tuotetietoprosessien kehittäminen

STK kehittää alan tuotetietoprosesseja esille tulevien tarpeiden pohjalta.

Ajankohtaista on tuotteiden teknisten tietojen ja niille annettavien arvojen välittämiseen liittyvien toimintatapojen kehittäminen eurooppalaisen ETIM-luokittelujärjestelmän pohjalta.

 

Viestintä- ja edunvalvontapalvelut

Viestinnän tavoitteet, ydinviestit, sidosryhmät

Edistää alan toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksiin
"Sähköteknisillä ratkaisuilla luodaan ympäristöä kunnioittavaa ekologista ja kestävää hyvinvointia"
Jokainen suomalainen, vaikuttajat, päättäjät

Tukea liiton toimintaa, erityisesti tietopalvelujen kehittämistä
"Liiton tietopalvelut hyödyttävät kaikkia alan toimijoita"
Jäsenet, sähköala

Lisätä sähköistysratkaisujen kysyntää ja valmiutta tarjota niitä
"Energiatehokas ja elämisen mukavuutta lisäävä sähköistys kannattaa aina."
Kuluttajat, urakoitsijat, suunnittelijat, rakennus- ja kiinteistöala, julkishallinto

Viestinnän keinot

Jäsen- ja toimialalle suunnattu viestintä

STK tiedottaa jäsenistölle kuukausitiedotteella alan kehityksestä, kehitysnäkymistä, liiton toiminnasta ja vireillä olevista lainsäädäntö- ym. hankkeista.

STK julkaisee stkliitto.fi-, hyvinvointiasähköllä.fi - ja Sähkönumerot.fi-sivustoilla omia tiedotteita, jäsenten tiedotteita, linkkejä alaa koskeviin muualla internetissä julkaistuihin juttuihin, tapahtumakalenteria, blogeja ym.

STK tiedottaa järjestö-, oppilaitos- ja koulutusyhteistyön kautta palveluistaan.

 

Toimialan edunvalvontaa tukeva viestintä

STK seuraa aktiiviseksi alan toimintaympäristön muutoksia ja yhdessä liiton edunvalvontatyöryhmän kanssa kiteyttää ajankohtaiset edunvalvontateemat ja suunnittelee ja toteuttaa tarvittavat vaikuttajiin ja päättäjiin kohdistuvat toimenpiteet.

STK toimittaa neljännesvuosittain tiedotteet sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin kehityksestä laajalla jakelulla tiedotusvälineille.

 

Hyvinvointia sähköllä - Visio 2030

STK suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa vision allekirjoittajayhteisöjen muodostaman ohjausryhmän ohjaamana Hyvinvointia sähköllä –visiohanketta, johon sisältyy seuraavat palvelut:

 • hyvinvointiasähköllä.fi-sivusto
 • Hyvinvointia sähköllä –uutiskirjeet
 • visioseminaari
 • esiintymiset eri tilaisuuksissa sekä media- ja vaikuttajatapaamiset
 • aineistot, kuvat, materiaalit.

 

Kysyntää lisäävä viestintä

STK tukee Löydä sähkömies -kampanjaa.

STK tuottaa muuta kansalaisille suunnattua viestintää valikoidusti.

 

 

Alan kehittämis- ja koulutuspalvelut

Tavoite:

STK toimii aktiivisesti ja yhteistyössä oppilaitosten ja muiden alan järjestöjen kanssa pätevän työvoiman saannin varmistamiseksi sähköteknisen kaupan alalle.

 

STK yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja jäsenyritysten kanssa edistää alan etuja Hyvinvointia sähköllä –vision toteuttamiseksi.

STK ylläpitää ja kehittää sähkönumerointia ja logistiikkaa koskevaa oppilaitosmateriaalia ja tiedottaa siitä alan oppilaitoksille.

Liitto tukee Sähkön ABC– ja Teknisen myynnin ammattitutkintoon johtavan koulutuksen järjestämistä.

Liitto järjestää opiskelijoille alan bisnesmahdollisuuksia esittelevät Sähköinen talotekniikka on bisnestä -koulutuspäivät.

Osallistuu yhdessä sähköalan muiden järjestöjen kanssa Next step-, ja Studia-messuille.

STK osallistuu Aalto-yliopiston talotekniikan opetusta tukevan neuvottelukunnan toimintaan.

 

 

Resurssit

Organisaatio

Liiton asioita ohjaa ja valvoo hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä, jotka syyskokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

STK:n ja STK-Tietopalvelut Oy:n palveluksessa on yhteensä kolme henkilöä:

-           Sähkönumerot.fi-tietopalvelun tietosisällöstä ja tilastojen tuottamisesta vastaava asiantuntija,

-           Tuotetietopalvelujen ja liiton tietojärjestelmien ja tuotetietoprosessien kehittämisestä vastaava
kehityspäällikkö ja

-           muusta operatiivisesta ja hallinnollisesta toiminnasta sekä liiton toiminnan kehittämisestä vastaava toimitusjohtaja.

Lisäksi STK ja STK-Tietopalvelut Oy hankkivat kirjanpito- ja viestintäpalveluja yhteistyökumppaneilta.

Liiton resurssit ovat varsin rajalliset, joten jäsenistön panos toiminnan onnistumisessa on ratkaisevan
tärkeä.

 

Talous

STK on yleishyödyllinen, toiminnallista voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tulot koostuvat jäsenmaksuista ja omaisuuden tuotoista.

Kaikki yhdistyksen liiketoiminnanluonteinen toiminta tapahtuu liiton kokonaan omistamassa STK-Tietopalvelut Oy:ssä, jonka tulot koostuvat palvelumaksuista.

 

Jäsenmaksut

Liiton jäsenmaksu on 2400 euroa yrityksille, joiden liikevaihto sähköteknisten tuotteiden tukkumyyntiketjussa on vähintään 25 milj. euroa vuonna 2015. Muille jäsenmaksu on 1700 euroa.

Jos samaan konserniin kuuluu useampia STK:n jäsenyrityksiä, jäsenmaksu on niille kaikille alemman luokan mukainen.

Liittymismaksu on 5.000 euroa. Liittymismaksua ei veloiteta uudelta jäseneltä, joka kuuluu samaan konserniin kuin jokin liiton vanha jäsen.

Palvelumaksut

STK-Tietopalvelut Oy:n ylläpitämän sähkönumeron hinta on 1,60 €/kpl jäsenyrityksiltä ja 3,20 €/kpl muilta.

Sijoitustoiminta

STK:n sijoitustoiminnan tavoitteena on vakavaraisuuden ja taloudellisen stabiliteetin säilyttäminen pitkällä aikavälillä.

Täll hetkellä liiton sijoitusomaisuuden hoito on täydellä valtakirjalla ulkoistettu Ålandsbankenin ja Seligsonin varainhoidolle.