STK:n säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty STK:n syyskokouksessa 8.11.2017.

1 § Nimi

Liiton nimi on Sähköteknisen Kaupan Liitto ry, ruotsiksi Elektrotekniska Handelsförbundet i Finland r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.
Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallisesti myös nimeä Finnish Electro Technical Trade Association.

2 § Tarkoitus

Liitto on sähköteknisen alan kaupan ja valmistajien yhteenliittymä, joita Liitto edustaa suhteissa viranomaisiin, muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin.  Liiton tarkoituksena on edistää jäsenten yleisiä ja alaan liittyviä etuja.

3 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
a) valvoo jäsenten etuja käsiteltäessä sähköteknisen kaupan asioita viranomaisten, elinkeinoelämän järjestöjen ja liittoon kuulumattomien yritysten kanssa;
b) seuraa alan kehitystä ja tiedottaa siitä toimien yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;
c) pitää yllä ja kehittää sähkönumerojärjestelmää, tuotetietopalveluja ja sähköteknisen kaupan alan tilastoja;
d) pyrkii muutenkin tukemaan jäsenten toimintaa ja edistämään sähköteknisen kaupan alan kehitystä koulutuksella, viestinnällä ja muulla samantapaisella toiminnalla.

4 § Jäseneksi hyväksyminen

Hallitus voi hyväksyä liiton jäseneksi näissä säännöissä mainituin ehdoin vakavaraisen, oikeuskelpoisen, yksityisoikeudellisen yhteisön,  jonka toiminta on vakiintunut.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö, jonka merkittävänä toimialana on
a) harjoittaa kauppaa sähköteknisillä tuotteilla, tai
b) valmistaa tai tuoda maahan sähköteknisiä tuotteita.

Liiton yhteistoimintajäseneksi voidaan hyväksy yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton hyväksi ansiokkaasti toiminut henkilö liittokokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Saavutettuja jäsenoikeuksia ei loukata.

5 § Jäsenhakemus

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti liiton hallitukselle. Hakijan on annettava hallituksen tarpeellisina pitämät tiedot, joita liitossa käsitellään luottamuksellisina.

Jäsenhakemuksen tutkii ja ratkaisee liiton hallitus.  Ellei hallitus ole yksimielinen, jäsenhakemus käsitellään hakijan pyynnöstä seuraavassa liittokokouksessa.  Hakemuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään puolet liittokokouksessa annetuista äänistä.  Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin.

6 § Jäsenvelvoitteet

Varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa myyntiä koskevat tietonsa liiton hallituksen määrittämiin tilastoihin sekä maksaa jäsenmaksu ajallaan.

7 § Erottaminen

Liiton hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen  
1) on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa; tai  
2) ei enää täytä liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja ja velvoitteita.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on maksujen maksamatta jättäminen. Hallituksen kirjallisessa erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy.

8 § Eroaminen

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjal­lisesti liiton hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai liiton kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa kolmen kuu­kauden irtisanomisajan kuluttua, mutta eroava
jäsen on velvol­linen suorit­tamaan täyden jäsenmaksun eroamisvuodel­ta.

Liitosta eroava tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin liitolle suorittamiaan maksuja.

9 § Maksut

Jäsenet suorittavat liitolle liittymis- ja jäsenmaksun, jotka liiton syyskokous vahvistaa seuraavaa kalenterivuotta varten. Uusi jäsen suorittaa täyden jäsenmaksun liittymis­vuodelta riippumatta siitä, milloin se on hyväksytty liiton jäsenek­si. Maksut liitolle on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsen on vapaa maksuista.

10 § Hallitus

Liiton asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja.  Halli­tukseen kuuluvat liiton puheenjohtaja puheen­johtajana sekä 6-9 liiton varsinaisia jäseniä edustavaa henkilöä, jotka syyskokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerral­laan.  Liiton puheenjohtaja ja enemmistö hallituksen jäsenistä tulee valita 4 §:n 1 momentin a-kohdassa tarkoi­tettujen jäsenten piiristä.

Hallituksen jäsenistä on kolmannes tai lähinnä kolmannes vuosittain erovuorossa.

Hallitus aloittaa toimintansa vaalia seuraa­van vuoden alusta. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta vuodeksi kerral­laan enintään kaksi varapuheenjohtajaa.

Jos liiton puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, seuraavassa liitto­kokouksessa vali­taan hänen jäljellä olevaksi toimi­kaudekseen uusi henkilö.

11 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

a) huolehtia, että näitä sääntöjä sekä tehtyjä päätöksiä noudatetaan,
b) valvoa liiton toimintaa ja taloutta,
c) laatia edellisen vuoden toimintakertomus sekä talousar­vio seuraavaa toiminta­vuotta varten,
d) ratkaista jäsenhakemukset ja jäsenen erottamista koskevat asiat,
e) valita ja erottaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkansa sekä
f) vahvistaa ryhmien toimiala ja tehtävät.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.  Päätöksensä hallitus tekee yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen­johtajan ääni.

12 § Nimenkirjoitus

Liiton nimen kirjoittaa liiton toimitusjohtaja yksin ja liiton puheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa tai se tahi ne henkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

13 § Ryhmät

Liittoon voidaan perustaa ryhmiä, joiden toimialan ja teh­tävät vahvistaa liiton hallitus.  Ne toimivat liiton halli­tuksen alaisina näiden sääntöjen ja liiton tarkoituksen mukaan.

14 § Tilinpäätös

Liiton tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain.  Se on annet­tava helmikuun aikana tilintarkastajalle, jonka tulee tarkas­taa liiton tilit ja hallinto sekä antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun 1 päivänä.

15 § Liittokokoukset

Liitolla on kaksi varsinaista kokousta, syyskokous syksyllä viimeistään marraskuussa ja kevätkokous keväällä viimeis­tään huhtikuussa. Hallitus määrää kokousten paikan ja ajan. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään viisi liiton jäsentä tai 1/10 koko jäsenluvusta sitä hallitukselta kirjal­lisesti pyytää erityises­ti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus lähettää kutsun liittokokoukseen jäsenille jäsentie­dotteena sähköpostitse tai kirjeenä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.  Kutsussa on mai­nittava kokousasiat. Kevätkokouskutsun
yhteydessä jäsenille lähetetään hallituksen toiminta­kertomus, liiton tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.

16 § Liittokokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Liiton puheenjohtaja avaa kokouksen ja toimii sen puheenjohtajana sekä kutsuu sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. esitetään edellistä vuotta koskevat tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Liiton puheenjohtaja avaa kokouksen ja toimii sen puheenjohtajana sekä kutsuu sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. valitaan Liiton puheenjohtaja, jos hän on erovuorossa;
4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
6. valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja hänelle varamies;
7. seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksut sekä talousarvio;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Kokouksissa käsitellään myös hallituksen esitykset sekä asiat, jotka liiton jäsenet ovat vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti ilmoittaneet hallitukselle.

17 § Äänestys

Jokaisella liiton varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Äänestykset ja vaalit toimitetaan sulje­tuin lipuin, jos joku jäsen niin vaatii. Äänten mennessä tasan puheen­johtajan ääni ratkaisee, paitsi vaalissa,
jossa arpa ratkaisee. Äänioikeutettu jäsen saa äänestää valtakirjalla yhden muun jäsenen puolesta.

18 § Sääntöjen muutos

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä syys- tai kevätkokouksessa ja siihen vaaditaan vähintään kolmeneljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä..

19 § Purkaminen

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa peräk­käisessä, vähintään 2 viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään kolmella neljänneksellä (3/4) kokouksessa annetuista
äänistä. Toisen kokouksista on oltava joko syys- tai kevät­kokous.  Purkamises­ta päätettäessä määrätään myös, miten liiton varat on käytettävä edistämään liiton tarkoi­tusta.