Aaltoyliopiston väitöskirjatutkijat Eerika Janhunen ja Laura Remes:

Rakennusten älyvalmiusindikaattori (SRI) hiilineutraalin tulevaisuuden edistäjänä?

Kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä rooli hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa niin energiankäytön tehostamisen kuin hiilidioksidipäästöjen leikkaamisen suhteen. Pelkästään jo olemassa oleva rakennuskanta kuluttaa noin 40 % käytetystä energiasta ja aiheuttaa yli kolmasosan päästöistä maailmanlaajuisesti. Asetettujen päästötavoitteiden saavuttamisen on arvioitu edellyttävän energiajärjestelmän sähköistämistä sekä (energia)älykkäiden palveluratkaisuiden laajamittaista käyttöönottoa olemassa olevassa kiinteistökannassa.  

Mikä on Smart Readiness Indicator (SRI)?

Smart Readiness Indicator for Buildings (SRI) on rakennusten “älyvalmiuden” mittariksi EU-tasolla kehitetty arviointimenetelmä, jonka tavoitteena on lisätä tietoa rakennusautomaation ja sähköisen valvonnan tuottamista hyödyistä kiinteistö-ja rakennusalalla. Tiivistetysti, SRI-menetelmässä pisteytetään rakennuksessa toteutettujen teknisten palveluratkaisuiden älyvalmius ja verrataan tätä kiinteistökohtaiseen maksimipotentiaaliin. Ennalta määrätyt ja arvioitavat palvelut on listattu kahdeksaan pääkategoriaan: lämmitys, jäähdytys, lämmin käyttövesi, ilmanvaihto, valaistus, rakennuksen vaippa, uusituvan energian paikallinen tuotanto ja varastointi, sähköauton lataus, sekä valvonta ja hallinta. Menetelmässä arvioidaan yhteensä 54 palvelun yhteisvaikutusta käyttäjään, kiinteistöön ja sähköverkkoon. Tuloksena on prosentuaalinen SRI-luku, joka ilmaisee rakennuksen älyvalmiustason.

SRI

Kuva 1. SRI-menetelmässä arvioidaan älykkäiden palveluiden vaikutusta käyttäjän hyvinvointiin, rakennuksen energiatehokkuuteen ja rakennuksen
kykyyn joustaa sähköverkon tarpeiden mukaan

SRI-menettelyn toteutus Suomessa

SRI-arviointimenetelmän kehitys käynnistyi Euroopan komission työryhmissä alkuvuodesta 2017 ja virallisesti kaksivaiheinen projekti päättyi kesällä 2020. Menetelmän kehittämiseen ja komissiossa käytyihin keskusteluihin osallistuimme aktiivisesti myös Aalto-yliopiston työryhmän toimesta. Työryhmämme arvioi menetelmän käytettävyyttä toteuttamalla noin parikymmentä SRI-arviointia vuosien 2019-2020 aikana ja raportoimme keskeisimmistä tuloksista suoraan EU-tason SRI-työryhmille. Iloksemme voimme todeta, että useita esittämistämme kehitysehdotuksista on toteutettu SRI-menetelmän nykyisessä versiossa. 

Osallistuminen aktiivisesti sekä EU-tasolla että Suomessa käytävään keskusteluun rakennusten älykkyyden arvioinnista ja sen tarpeesta on ollut todella opettavaista myös meidän väitöskirjatutkijoiden näkökulmasta. Aloittaessamme SRI-työkalun parissa työskentelyn vuonna 2018 arviointimenetelmän toteutuksen mittakaava ei ollut vielä tiedossa. Nyt SRI-työkalun saatavuus kattaa koko Euroopan ja se on herättänyt laajalti mielenkiintoa kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden keskuudessa. Uskomme kuitenkin, että SRI-menetelmän kehittyminen alan keskeiseksi rakennusten älykkyyden arviointimenetelmäksi on vasta aluillaan.

SRI tulevaisuudessa – näkemyksiä kehityksestä

SRI-menetelmän virallisen kehitysprojektin päättymisestä huolimatta tulemme vielä näkemään sen rakenteessa kehitystä ja muutoksia, sillä rakennusten älykkyyden nopea kehittyminen asettaa vaatimuksia myös SRI-menetelmän suhteen. Siitä huolimatta jo nykyisessä muodossaan SRI-menetelmä antaa mielestämme suuntaviivat alati sähköistyvän kiinteistöalan tulevaisuuden kehitykselle. Nyt nähtäväksi kuitenkin jää, millaiseksi SRI:n rooli muodostuu ja millainen on sen mahdollinen kannustevaikutus energiaälykkäiden ratkaisuiden toteuttamiseksi olemassa olevassa kiinteistökannassa. Lisäksi odotamme mielenkiinnolla, kehittyykö älyvalmiusindikaattorista ympäristösertifikaatteihin rinnastettava arvonmuodostaja kiinteistömarkkinoilla.

SRI-työkalu on vapaasti käytettävissä EU-verkkosivujen kautta (Smart Readiness Indicator). Suosittelemme lämpimästi menetelmään tutustumista ja siihen liittyvien hyötyjen kartoittamista eri toimijoiden kannalta. Omasta puolestamme voimme todeta olleen ilo olla mukana kehittämässä SRI-menettelyn toteutusta Suomessa ja osallistumme mielenkiinnolla keskusteluun myös jatkossa!

Aallon SRI-työryhmän puolesta,

EerikaJanhunen Aalto yliopisto

LauraRemes Aalto yliopisto

 Eerika Janhunen

Väitöskirjatutkija, Kiinteistötalous        

Aalto-yliopisto

Laura Remes

Väitöskirjatutkija, Älytalotekniikka

Aalto-yliopisto