Valtiovarainministeriön 5.10.2020 julkaiseman talodellisen katsauksen mukaan:

Rakentamisen lasku siirtynyt ensi vuoteen

Rakentamisen luottamus

Rakentaminen on kasvanut hieman odotusten vastaisesti alkuvuosipuoliskon aikana. Kasvu on ollut jopa reipasta, kun toisella neljänneksellä tuotanto kasvoi 2 % vuodentakaisesta. Asuntoja alettiin rakentaa enemmän kuin vuotta aiemmin, sillä asuntokysyntä on säilynyt vahvana. Matalina pysyvät korot voivat ylläpitää sijoitta-jien kysyntää Suomen kiinteistömarkkinoilla myös jatkossa. Rakentamisen ennuste-taan säilyvän kuluvana vuonna lähellä viime vuoden tasoa.

Ensi vuonna rakentaminen vähenee selvästi, koska myönnetyt rakennusluvat ovat vähentyneet alkuvuoden aikana voimakkaasti. Erityisesti julkisten palvelurakennus-ten aloitukset vähenevät, mikä sinänsä on luonnollista pitkän ja poikkeuksellisen korkean kasvuperiodin jälkeen. Vuonna 2022 rakentaminen kääntyy uudelleen kasvuun.

Covid-19-epidemia on toistaiseksi vaikuttanut rakentamisessa lähinnä vain kor-jausrakentamiseen, jota se on viivyttänyt. On kuitenkin mahdollista, että syksyllä rakentaminen hidastuu voimakkaasti, sillä rakennusalan odotukset tulevasta syk-systä ja talvesta ovat heikkoja. Asuntokysynnän lasku voi vauhdittua, jos työllisyys heikkenee ennakoitua nopeammin. On myös mahdollista, että rakennusalan varo vaisuus uusien aloitusten suhteen kasvaa epävarmassa tilanteessa.

suntorakentamisen aloitusmääräksi arvioidaan noin 34 000 asuntoa tänä vuonna, mikä on noin 4 000 aloitusta vähemmän kuin viime vuonna. Asuntotuotantoa on myös elvytetty tänä vuonna. Ensi vuonna asuntoaloitusten määrän arvioidaan las-kevan noin 30 000 ja v. 2022 aloitusmäärien nousevan 32 000 asuntoon. Toimitilara-kentaminen ylläpitää rakentamista kuluvana vuonna edelleen, koska monia hank-keita on aloitettu vielä tänä keväänä ja niiden rakennusaika on lähes puolitoista vuotta. Ensi vuonna aloituksia on selvästi vähemmän ja varsinkin epävarma suhdan-netilanne voi siirtää suunniteltuja investointihankkeita eteenpäin.

Korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan edelleen. Covid-19-epidemia on se-kä lisännyt että vähentänyt korjaamista. Korjauksia on aloitettu tiloissa, jotka ovat olleet etätyön takia lähes tyhjillään. Toisaalta taloyhtiöiden korjauksia on siirretty keväällä eteenpäin. Ensi vuonna korjaamisen kasvu nopeutuu hankkeiden lisään-tyessä. Omatoiminen rakentaminen ja korjaaminen ovat kasvaneet tänä keväänä ja kesänä voimakkaasti. Maa- ja vesirakentaminen saa erityisen paljon tukea elvytyshankkeilla ja sen kasvu näkyy jo voimakkaasti maa-ja vesirakentamisen liikevaihdon ja myynnin lähes kaksinumeroisena nousuvauhtina.

Katso Taloudellinen tiedote VM:n sivustolla