Lausunto ajoneuvojen hankinnoista

Featured Image

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

 

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto otsikon aiheesta.

Kannatamme hallituksen esitystä, joka lisää nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Päästövähennysten ja energiatehokkuuden kannalta kestävin ja tehokkain tapa on uudistaa ajoneuvokantaa. Julkisten hankintojen kautta edistetään Suomen tieliikenteen fossiilittomuustavoitetta yhdessä yksityisen sektorin panostusten kanssa.

Esityksen pitkä, vuoteen 2030 saakka ulottuva ohjaus antaa palvelutarjoajille mahdollisuuden seurata teknistä kehitystä ja ajoneuvojen tarjontaa ja investoida juuri heille parhaiten sopivaan kalustoon. Lakiesitys tarjoaa hyvin ennustettavan kehityspolun ja vahvistaa luottamusta investoida vähäpäästöiseen kalustoon.

Hyötyjä vähäpäästöisistä ratkaisuista

Vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen käyttö parantaa energiatehokkuutta ja alentaa operoinnin kustannuksia. Sekä liikenne että kiinteistöala hyötyvät, kun logistiikkaketjujen ja jakeluliikenteen vähäpäästöisten ja päästöttömien hyötyajoneuvojen energiahuoltoa täydennetään paikallisella sähköenergiantuotannolla.

Ajoneuvomarkkinan kehityksen ohjaus

Eurooppalaiset päästönormit ovat suunnanneet ajoneuvovalmistusta yhä päästöttömämpien mallien suuntaan ja lisänneet tarjontaa. Nyt laajasti sovellettavan eurooppalaisen puhtaiden ajoneuvojen direktiivin myötä myös kysynnän kasvu vahvistaa entisestään päästöttömän liikenteen positiivista kehitystä. Alkuvaiheen yksittäisistä hankinnoista päästään markkinalähtöisen kehitykseen.

Markkinalähtöiseen kehitykseen siirtymistä on kuitenkin edelleen syytä täydentää määräaikaisilla ohjaustoimilla , jotka alentavat sähköisten ajoneuvojen hankintakynnystä.

Latausverkostoa kehitettävä 

Sähköisen liikenteen julkinen latauspisteverkosto on viime vuosina laajentunut kattamaan yli 4400 latauspistettä, mikä mahdollistaa lähes koko Suomen kattavan liikenteen. Puhtaiden ajoneuvojen käyttöön tarvittavien latauspiteiden hankintaan ja operointiin on olemassa useita vaihtoehtoja yksityisten ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Latausverkostoa edistäviä ohjaustoimia tarvitaan edelleen, jotta voidaan varmistaa puhtaiden ajoneuvojen sujuvat käyttömahdollisuudet.

Kasvava osaamistarve

Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla ja niiden käyttöönotolla on pitkäaikaisia vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Globaalisti kasvavan sähköistymistrendi on tukeva pohja investoinneille. Uudet kehittyvät sovellusalueet tarjoavat mielekkäistä urapolkuja myös nuorille osaajille.

Sähköistyvän liikenteen ja infran kehitys monitahoisine osaamistarpeineen haastavat sekä nykyisten koulutusohjelmien sisällön että koulutusresurssien riittävyyden. STK jäsenyrityksineen korostaa sähköalan ammatillisen ja korkeakoulutasoisen koulutuksen merkitystä samaan aikaan, kun laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista saatetaan voimaan. Panostus osaamiseen on panostus Suomen tulevaisuuteen.