<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 

Kokouskäytännöt

 

 
       

Kilpailulainsäädännön mukainen menettely STK:n kokouksissa

 
       

 
       

Tämä toimintaohje on tarkoitettu Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n ja STK-Tietopalvelut Oy:n/ Sähkönumerot.fi-palvelun koolle kutsumia kokouksia varten ja sitä on sovellettava myös vastaaviin sosiaalisiin tapahtumiin.

Toimintaohje ei kata kaikkia kilpailulainsäädännön piiriin kuuluvia asioita.

 
       

 
       

1      Yleiset periaatteet

Kaikissa kilpailijoiden välisissä liiton toimesta järjestettävissä kokouksissa tulee olla liiton edustaja mukana.

Varmista osaltasi etukäteen, että kaikkien niiden asioiden, jotka tavalla tai toisella saattavat kuulua kilpailulainsäädännön piiriin, käsittely voi tapahtua kilpailulainsäädännön mukaisesti.

Kokouksissa käytävän keskustelun on perustuttava esityslistan asioihin.

Tämä toimintaohje on liiton nettisivustolla ja sen lisäksi saatavilla kokouksissa.

 

2      Kokouksiin liittyvät dokumentit

Kokouksia varten on laadittava esityslista käsiteltävistä asioista ja kokouksista laaditaan kokouksen kulun mukainen muistio/pöytäkirja, josta selviää, mitä asioita kokouksessa on käsitelty ja päätetty ja ketkä ovat olleet paikalla.

Kokoontuvien ryhmien tehtävät tulee olla dokumentoitu.

 

3      Toiminta kokouksissa

Havaittuasi, että joku asia tai toimenpide ei mahdollisesti ole tämän toimintaohjeen tai muutoin kilpailulainsäädännön mukainen, pyydä, että kyseisen asian käsittely tai toimenpide keskeytetään, jotta voidaan varmistaa sen laillisuus. Mikäli näin ei tapahdu, poistu välittömästi asian käsittelystä/toimenpiteestä/kokouksesta ja pyydä poistumisesta merkintä kokouksen muistioon/pöytäkirjaan.

 

Älä käy keskustelua tai vaihda tietoja aiheista/asioista, jotka eivät ole sopusoinnussa kilpailulainsäädännön kanssa.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

4      Hinnat ja muut yrityskohtaiset tiedot

Yksityiskohtaiset tiedot yrityskohtaisista hinnoista, hintamuutoksista, hintaeroista, alennuksista, muista lisäeduista, luotto-,
jakelu- tai maksuehdoista.

Yksityiskohtaiset tiedot yrityskohtaisista kustannuksista, tuotannosta, kapasiteetista, varastoista, myynnistä, asiakkaista, markkinaosuuksista.

 

5      Tuotanto- ym. suunnitelmat

Yrityskohtaiset suunnitelmat tuotteiden tai tuotannon suunnittelusta, yksittäisen tuotteen jakelusta tai markkinointitoimenpiteistä mukaan lukien myyntialueita tai asiakkaita/asiakasryhmiä koskevat toimenpiteet sekä muut yksityis-kohtaiset tiedot markkinoista.

Muutokset tuotantokapasiteetissa tai varastoissa.

 

6      Kuljetuksia koskevat veloitukset

Toimituksia koskevat veloitusperiaatteet ja käytettävät veloitukset.

 

7      Tarjouksiin liittyvät toimenpiteet (asiakkaat ja toimittajat)

Tiettyjä tuotteita koskevat sopimustarjoukset ja periaatteet tarjouspyyntöihin vastaamisessa sekä sopimusehdot.

Toimenpiteet, jotka liittyvät todelliseen tai mahdolliseen toimittajaan ja asiakkaaseen ja joilla voi olla vaikutusta näiden markkinoilta poistumiseen tai muiden yritysten suhtautumiseen näitä kohtaan.

Asiakkaiden tai toimittajien boikotoiminen tai mustien listojen ylläpito.