<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 

Tietosuoja

Tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste

STK:n jäsen- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste


1 Rekisterinpitäjä

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (0202296-7) / STK-Tietopalvelut Oy (0858808-0), jäljempänä STK
Takomotie 8
00380 Helsinki

 

2 Rekisterin nimi

STK:n ja Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi-palvelujen jäsen- ja asiakasrekisteri, jäljempänä STK:n asiakasrekisteri

 

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Sallamaari Muhonen
sähköposti: etunimi.sukunimi@stkliitto.fi

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen käyttö

STK:n asiakasrekisteriin talletetaan tietoja STK:n olemassa olevien tai potentiaalisten jäsen-, asiakas- ja yhteistyöyhteisöjen yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään jäsen-, asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa, STK:n toimintaan ja yleisesti sähköalaan liittyvässä viestinnästä sekä Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi-palveluja koskevien käyttöoikeuksien hallinnassa. Annettuja yhteystietoja voidaan käyttää STK:n suoramarkkinoinnissa, ellei rekisteröity ole sitä erikseen kieltänyt.

STK:n asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn peruste on STK:n edellä mainittuihin tarkoituksiin perustuva oikeutettu etu tai rekisteröidyn suostumus.

 

5 Rekisterin tietosisältö

STK:n asiakasrekisteriin merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot
Yrityksestä tai organisaatiosta:

 • yrityksen tai organisaation nimi
 •  yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
 • katuosoite, postiosoite, laskutusosoite ja postitoimipaikka

Yrityksessä tai organisaatiossa työskentelevästä henkilöstä:

 • Etunimi ja sukunimi, titteli tai työtehtävä, puhelinnumero ja työnantajaan liittyvä sähköpostiosoite sekä työpaikan osoite,
  jos eroaa yrityksen yleisestä osoitteesta.
 • Tieto, missä tilastoinnin ja viestinnän jakeluissa tai työryhmissä henkilö on mukana. Tällaisia ryhmiä ovat esim. eri tilastojen
  kyselyjen ja palautteiden saajat, kuukausitiedotteen saajat, Sähkönumerot.fi- ja Hyvinvointia sähköllä -uutiskirjeiden saajat,
  jäsenyritysten toimitusjohtajat, vaikuttamis- tai viestintäyhteistyöryhmät jäsenet.
 • Tieto, millaiset käyttöoikeudet henkilöllä on STK:n ylläpitämissä sovelluksissa. Tällaisia käyttöoikeusryhmiä ovat tietojen
  ilmoittamisoikeudet STK:n tilastointijärjestelmään ja eri raporttien katseluoikeudet, Sähkönumerot.fi-palvelussa tuotetietojen
  ylläpito-oikeudet ja rajapintojen käyttöoikeudet sekä Hanketiedot.fi-palvelussa kansioiden luonti- ja ylläpito-oikeudet.
 • Mahdollisia lisätietoja kuten esimerkiksi minkä tuoteryhmien asiantuntija kyseinen henkilö on tai nimitysuutisessa kerrottuja
  lisätietoja tai tieto siitä, kuka on seuraaja tai mihin yritykseen henkilö on siirtynyt.

Kaikki STK:n keräämät tiedot liittyvät rekisteröidyn työtehtäviin. STK ei kerää rekisteröidyistä minkäänlaisia yksityiselämään liittyviä tietoja. Lisäksi rekisteriin merkitään yleiset tunnistetiedot STK:n kunniajäsenistä sellaisista yksityishenkilöistä, jotka ovat itse tilanneet STK:n uutiskirjeen ja sitä kautta antaneet suostumuksensa tietojensa rekisteröintiin. Näitä tietoja ovat:

 • Etunimi ja sukunimi, titteli tai työtehtävä, jossa työskenteli ennen kunniajäsenyyttä,  puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tieto uutiskirjeen tilauksesta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

STK:n asiakasrekisterin tiedot saadaan suoraan jäseniltä, asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta tai kerätään STK:n oman toiminnan yhteydessä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

STK:n jäsenet ilmoittavat avainhenkilöitään liiton jäsenrekisteriin STK:n tarjoamien palvelujen saamiseksi. Sähkönumerot.fi- tai Hanketiedot.fi-palveluun avatun yrityksen/yhteisön/oppilaitoksen henkilökuntaan tai opiskelijoihin kuuluva henkilö liitetään STK:n asiakasrekisteriin kun hänelle annetaan kyseisen palvelun käyttäjätunnus.

Henkilö voi myös liittyä asiakasrekisteriin tekemällä uutiskirjetilauksen tai ilmoittamalla muuten yhteystietonsa rekisterinpitäjälle.
STK saattaa myös viestinnässä hyödyntää alalla toimivien henkilöiden sähköpostiosoitteita, jotka se on saanut erikseen sovittua tarkoitusta varten yhteistyöyhteisöiltä. Näitä sähköpostiosoitteita hyödynnetään vain kertaluonteisesti eikä niitä tallenneta STK:n asiakasrekisteriin.


7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

STK voi siirtää asiakasrekisterin henkilötietoja seuraaville yhteistyökumppaneilleen:

 • Rekisterien teknisestä ylläpidosta huolehtii Pinja Digital Oy, Y-tunnus 1002325-7
 • Tekninen toteutus:  DB-Manager,  support@superoffice.fi, Y-tunnus 70599775-1
 • Tekninen toteutus: Weesas Oy, Joni Laukkonen, joni@weesas.com, Y-tunnus 3109564-7

STK:n yhteistyökumppanit voivat käsitellä henkilötietoja vain STK:n lukuun suoritettavia, tämän tietosuojaselosteen mukaisia toimenpiteitä varten. STK varmistaa aina, etteivät sen yhteistyökumppanit käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

STK:n asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta toisille rekisterinpitäjille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8 Tietojen säilytysajat

STK:n olemassa olevien jäsen-, asiakas- ja yhteistyöyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot säilytetään niin kauan, kuin STK:n ja kyseisen yhteisön välinen suhde on voimassa ja rekisteröity on edellä kohdassa 4 kuvatussa asemassa kyseisessä yhteisössä. Kunniajäsenten tiedot säilytetään niin kauan kuin rekisteröity on kunniajäsenenä. Uutiskirjeen tilaajien tiedot säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity on peruuttanut tilauksensa. Tämän jälkeen tiedot säilytetään passiiviarkistossa enintään 1 vuoden ajan.
STK:n potentiaalisten jäsen-, asiakas- ja yhteistyöyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot säilytetään niin kauan, kuin kyseinen henkilö toimii tehtävissä, joihin STK:n markkinoimat palvelut liittyvät.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksin ja palomuurein suojattuihin tietokantoihin. Käyttöoikeudet STK:n asiakastietojen hallintajärjestelmän tietokantaan ja Sähkönumerot.fi- ja Hanketiedot.fi -palvelujen tietokantoihin on ainoastaan STK:n henkilöstöllä ja järjestelmien ylläpitäjillä.

 

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti: oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista, oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus milloin tahansa kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan STK:ssa yllämainitulle rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö STK:lle lähetetään sähköpostilla tai kirjeellä. Tiedot voi tarkistaa myös käymällä STK:n konttorissa, jolloin kävijän on todistettava henkilöllisyytensä.
Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä STK:n verkkosivuilla stkliitto.fi/stk/tietosuojaseloste.