<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sähköistä elinvoimaa ja energiatehokkuutta joka kuntaan

Featured Image

Sähköteknisen kaupan liiton jäsenyritykset haluavat kiinnittää tulevien kuntapäättäjien huomion viiteen teemaan, joilla kunnat pystyvät vahvistamaan kotiseudun elinvoimaa samalla, kun parannetaan ihmisten elämänlaatua ja torjutaan ilmastonmuutoksen haittoja energiatehokkuudella. Tiivis vuoropuhelu alueen edistyksellisten yritysten kanssa on elinvoimaisuuden tae.

 

1. ENERGIATEHOKKAAT KIINTEISTÖT SÄÄSTÄVÄT TOIMINTAMENOISSA

Edistykselliset talotekniset ratkaisut ovat nyt kaikkien ulottuvilla. Ilmanvaihdon lämmön talteenotto, LED-valaistus ja aurinkosähkö ovat energiatehokkuuden arkipäivää asuintaloissa ja toimitiloissa. Kiinteistöautomaatio tehostaa eri energialähteiden ja -varastoinnin käyttöä kysynnän jouston ja edullisempien tariffien mukaisesti. Kunnan nykyisten kiinteistöjen energiatehokkuuden nosto lähemmäksi uudisrakentaminen energiatehokkuusnormistoa on taloudellisesti järkevää.

Myös ulkovalaistuksen älykäs ohjaus teillä, toreilla, liikuntaväylillä ja urheilukentillä sekä puistoalueilla tulee edullisemmaksi ja ekologisemmaksi ilman, että kuntalaisten turvallisuudesta tai viihtyisyydestä joutuu tinkimään.

Vuosittaisten käyttökustannussäästöjen lisäksi kuntien ja kuntayhtymien on mahdollista hyötyä useista erilaisista ARA:n ja ympäristöministeriön avustuksista kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen on tukea saatavissa myös kunnille ja kuntien omistamille liikelaitoksille.

 

2. VALMIINA SÄHKÖISTYVIIN JULKISIIN AJONEUVOHANKINTOIHIN

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi tulee voimaan syksyllä 2021. Sen myötä myös julkiset ajoneuvohankinnat ja kuljetuspalvelut muuttuvat yhä energiatehokkaammiksi. Käsiteltävänä oleva lakiehdotus velvoittaa julkisia hankintayksiköitä varmistamaan vähimmäisosuuden nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja kahden hankinta-ajanjakson aikana. Velvoitteen odotetaan koskevan sekä julkisten hankintayksiköiden hankkimia ajoneuvoja että liikennepalveluhankintoja.

Kuntien alueelliset erityispiirteet, kuten etäisyydet, taloudelliset valmiudet, latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne tullaan huomioimaan, kun määritetään vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuus hankinta-ajanjaksolla. Valinnanvaraa sähköisissä ajoneuvoissa jo on – nyt kannattaa varmistaa, että kunnan hankkimille ajoneuvoille tulee olemaan myös riittävä latauspisteverkosto valmiina.

 

3. ENERGIAOMAVARAISUUTTA AURINKOSÄHKÖLLÄ

Alenevien investointikustannusten ja investointituen ansiosta aurinkosähkö on jo varteenotettava vaihtoehto energiatehokkuussaneerauksissa. Sillä voi lisätä uusiutuvan sähkön osuutta ja siirtää kunnan rakennuskantaa päästöttömämpään tulevaisuuteen jo nyt. Aurinkosähkö on kannattavimmillaan silloin, kun sillä voidaan tuottaa energiaa omaan käyttöön ja säästää ostosähkökustannuksissa.

Jos joka tapauksessa uusitaan vesikattoja, samalla kannattaa lisätä sinne aurinkoenergiajärjestelmä. Tällaiseenkin on lähivuosina tarjolla ARA:n avustuksia jatkuvassa haussa. Myös kunnat voivat hakea Business Finlandin energiatukea aurinkosähköhankkeisiin.

 

4. HYÖDYNNÄ UUSI VAKAAN VEROTULON LÄHDE – TUULIVOIMA

Jos maakuntakaava mahdollistaa kunnan alueelle tuulivoimapuiston ja hankkeella on jo kiinnostuneet sijoittajat ja hankkeen toteuttajat, kunnassa kannattaa huomioida mahdollisesta voimalasta saatavissa olevat verotuotot. Kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän jokaisesta tuulipuiston tyypillisestä tuulivoimalasta noin 30 000 € vuodessa.

Jos kunta on myös maanvuokraaja, tuulipuiston maa-alueen vuokratuotto voi ylittää sen, mitä keskimääräistä metsätalousmaasta saattaisi saada vuokratuloa. Ja kaiken tämän lisäksi seudun yritykset tietysti hyötyvät liiketoiminnasta voimalan rakentamis- ja ylläpitovaiheissa.

 

5. VARMISTA, ETTÄ ALUEELLASI RIITTÄÄ SÄHKÖISTYSALAN OSAAJIA

Sähköala on globaali kasvuala, jonka vahva kasvu ja uudet, kehittyvät sovellusalueet tarjoavat oppimispolun nuorille osaajille. Ammatillista koulutusta järjestävät yksityiset yritykset sekä kunnat, kunnalliset osakeyhtiöt ja koulutuskuntayhtymät. Järjestävän tahon hallituksessa voi vaikuttaa paikallisten opetussuunnitelmien tutkinnon järjestämissuunnitelmiin aina, kun toimivaltasäännöt sen mahdollistavat. Myös kurssivalikoimaan ja koulutustuotteiden sisältöön pystyy vaikuttamaan hallitustasolla.

Kiinteällä yhteistyöllä ja vuoropuhelulla alueen yritysten kanssa voi varmistaa, että esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan osaajien koulutusta on tarvetta vastaavasti opetussuunnitelmissa. Se edistää oman alueen elinvoimaa. Sähköalan koulutukseen panostaminen on panostus pitkäaikaiseen hyvinvointiin. Ilman osaajia ei ole menestyvää Suomea missään päin maata.

 

Sähköteknisen kaupan liitto ry on 90-vuotias etujärjestö, johon kuuluvat alan johtavat tukkuliikkeet, valmistajat ja maahantuojat Suomessa. Niiden liikevaihto on 90 prosenttia koko toimialan vuotuisesta 2 miljardin euron liikevaihdosta ja ne työllistävät 12 000 ammattilaista maassamme.
STK ry:n toiminnan tarkoitus on edistää sähköistymistä uudis- ja korjausrakentamisessa sekä energia- ja liikenneinfran kehityksessä, mikä kaikki osaltaan vahvistaa energiatehokkuutta ja torjuu ilmastonmuutosta ja siten parantaa ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia. Konkreettisena esimerkkinä tästä STK ry:n kehittämä Sähkönumerot.fi-tuotetietokanta edistää standardoidun tuotetiedon käyttöä digitaalisena koko rakentamisen ekosysteemissä.