<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=914499939526844&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näin taksonomia-asetus näkee sähköalan

Featured Image

Matti Rae avaa, kuinka EU:n taksonomia-asetus määrittelee sähköalan eri osa-alueet.

EU:n taksonomia-asetuksen 2020/852 velvoitteet astuivat voimaan 1.1.2022. Asetus ja sitä täydentävät delegoidut asetukset luokittelevat erilaisia taloudellisen toiminnan muotoja niiden ympäristökestävyyden kannalta sekä velvoittavat toimijoita julkaisemaan tietoa taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksista. Taksonomia vahvistaa sähköalan monitahoista roolia ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Teknisten arviointikriteerien ja taloudellisen toiminnan NACE-koodien (Nomenclature of Economic Activities) avulla erilaisen valmistuksen, energiantuotannon, liikenteen, rakentamisen ja kiinteistöalan, viestinnän ja informaation sekä markkinalähtöiseen TKI-toiminnan muodot tulkitaan ilmastonmuutosta merkittävästi hillitseviksi tai siihen sopeutumista merkittävästi edistäviksi.

Sähköala taksonomian hyväntekijänä

Sähköalan kannalta ilmastonmuutosta merkittävästi hillitseväksi katsotaan mm. älykkäiden termostaattijärjestelmien, liiketunnistimien ja päivänvalo-ohjauksen, rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmien, hallintajärjestelmien (BMS), valaistuksen ohjausjärjestelmien ja energianhallintajärjestelmien (EMS) sekä älykkäiden kulutusmittareiden asennus, huolto ja korjaus.

Sähköauton latausasemien käyttö ja rakentaminen sekä sähköisen liikenteen infrastruktuurin tukeminen ovat puolestaan ilmastomuutoksen hillintää edistävää toimintaa.
Uusiutuvan sähköenergian tuotannon ja käytön lisäämiseen liittyvät toimet katsotaan ilmastonmuutoista merkittävästi hillitseviksi samoin kuin sähköverkon hallinnan ja tarkkailtavuuden lisäämiseksi tehtävä toiminta, joilla edistetään uusiutuvan sähköenergian käyttöä.

Sähköverkon anturien, mittaus-, viestintä-, valvontalaitteiden asentaminen sekä ohjelmistojen ja automaation asentaminen edistävät uusiutuvan sähköenergian käyttöä ja ovat siten ilmastonmuutoista merkittävästi hillitseviä.

Vaikka taksonomia-asetus ei suoraan sähkötarvikekauppaa mainitsekaan, olisi vaikeaa kuvitella sähköalaa ilman toimivaa tukkuketjua ja materiaalilogistiikkaa.

Tiedonantovelvoite ensin suurille toimijoille

Taksonomia-asetus velvoittaa suuria toimijoita julkistamaan tietoja ympäristöasioiden lisäksi myös sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä seikoista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvistä seikoista.

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvää toimintaa raportoidaan liikevaihdon ja pääomamenojen prosenttiosuuksina määrämuotoisella lomakkeella, jossa otetaan kantaa myös siihen, että täyttyvätkö ”ei merkittävää haittaa”-kriteerit.

Vaikka tiedonantovelvoite koskee sähköalalla vain yli 500 työntekijän julkisesti noteerattuja yhtiöitä, on taksonomialla vaikutusta myös muihin alan toimijoihin rahoitusalaan liittyvien sääntöjen vuoksi. Rahoituslaitokset arvioivat lainanantoaan ja lainasalkkuaan niihin liittyvän ilmastonmuutosriskin osalta. On todennäköisempää saada rahoitus taksonomian ehdot täyttävälle toiminnalle kuin sille, jota ei katsota ilmaston muutoksen torjunnalle myönteiseksi.

Vastuullisuusraportointi laajenemassa

Vastuullisuus on jo nyt osa yritysten arkea. EU:ssa valmisteilla oleva vastuullisuusraportointivelvoitetta koskeva direktiivi (CSRD) on laajentamassa raportointivelvoitteen yli 250 työntekijän yrityksiin vuoden 2023 alusta. Vuonna 2026 raportointivelvoite kattaisi myös listatut pienet ja keskisuuret yritykset.

 


 

MattiR

Matti Rae
Raecom Oy